Blandat

Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt. Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-04 - 243 kB

här kan du läsa en massa text om en massa annat

2019-06-04

Lista som innehåller alla växtskyddsmedel som har tekniska och praktiska villkor för användning. Endast för nedladdning. OBS! Listan är aktuell vid publicering, kontrollera alltid på etiketten!

2019-06-04

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2019-06-07

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2019-06-07

Med ett väl fungerande uppsamlingssystem för vattnet i växthuset minskar riskerna för läckage av växtnäring till mark och vattendrag. Detta ger också ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten. Kunskap om att det förekommer läckage av växtskyddsmedel från växthus till vattendrag ökar betydelsen av att sluta systemen i växthusen. Den här skriften har tagit fasta på hur man kan utforma ett uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med vattning till kulturen.

2019-06-07

Hantering av kemikalier i växthus kräver försiktighet så att läckage undviks och därmed skador på miljön. Ett mycket litet kemikaliespill kan förorena en stor mängd vatten.

2019-06-07

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07

I denna broschyr kan du läsa om sådant som är bra att veta när du ska hantera och använda växtskyddsmedel. Endast för nedladdning.

2019-06-07

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs, och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Jordbruksverket. Endast för nedladdning.

2019-06-07

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. Den finns i två versioner, den här som du fyller i per plats och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält. Ingen beställning.

2019-06-07

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. De finns i två versioner, den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-07

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här som du fyller i per plats och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-07

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-07

Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen visar hur du enkelt kan hitta rätt i KEMI:s bekämpningsmedelsregister.

2019-06-07

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2019-06-07

Hur vi hanterar växtskyddsmedel är avgörande för vår omgivande miljö och vår hälsa. I den här katalogen finns tips och idéer om hur du kan förbättra din hantering av växtskyddsmedel och samtidigt spara pengar på en effektivare användning. Endast nedladdning.

2019-06-07

Användning av avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de vindanpassade skyddsavstånd som ska hållas kan minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.

2019-06-07

A text about Säkert Växtskydd and Hjälpredan (The Swedish Helper) 

2019-06-07

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet kan du läsa hur en inklädd biobädd med uppsamling kan anläggas.

2019-06-07

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet får du veta hur en svensk originalmodell av biobädd kan anläggas.

2019-06-07

Ett biofilter kan användas till att filtrera vätska från spill vid påfyllning av sprutan. I infobladet får du reda på hur ett biofilter kan anläggas.

2019-06-07

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid körning av bomspruta.

2019-06-07

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid bekämpning i växthus.

2019-06-07

Kalibrering av sprutan görs med fördel en gång per år för att kontrollera att hastighetsmätare och flödesmätare visar rätt. I den här filmen får du reda på hur kalibrering kan göras.

2019-06-07

I den här filmen får du bl.a. veta hur en säker påfyllning och tvätt av sprutan kan gå till i växthus.

2019-06-07

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.

2019-06-07
Ladda hem

En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.

2019-06-07 - 639 MB

Spridning nära dräneringsbrunnar ökar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten. I filmen får du veta vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning nära brunnar.

2019-06-07

Den miljöövervakning som görs i Sverige visar att fynd av bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag. kring Vemmenhögsån i Skåne har man lyckats få ner halterna genom att förbättra sin hantering av växtskyddsmedel.

2019-06-07

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2019-06-07

För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. Observera att filmen gjordes innan benämningarna för avståndet ändrades, därför benämns "fast skyddsavstånd" som "markanpassat skyddsavstånd" och "anpassat skyddsavstånd" som "vindanpassat skyddsavstånd".

2019-06-07

I den här filmen får du veta vilken personlig skyddsutrustning du behöver vid spridning med fläktspruta.

2019-06-07

I den här filmen får du veta vilken skyddsutrustning du behöver vid sprutning med ryggspruta.

2019-06-07

Hjälpredan används för att beräkna det anpassade skyddsavstånd som du behöver hålla vid sprutning. I den här filmen får du veta hur du använder den.

2019-06-07

Vid Borgeby fältdagar fick besökarna pröva att fylla på en spruta utan att spilla. Se hur bra de lyckades i den här filmen.

2019-06-07

I filmen får du tips om vilken skyddsutrustning du ska använda vid påfyllning och rengörning av sprutan.

2019-06-07

En biobädd är en utmärkt påfyllningsplats men den kräver underhåll och att den byggs rätt för att fylla sin funktion. Lär dig hur du bygger och sköter din biobädd.

2019-06-07

Påfyllning på platta kopplad till gödselbehållare eller annan gjuten platta med uppsamling i tank klassas som säkra påfyllningsplatser. Läs om dimensionering, hållbar konstruktion och annat du bör tänka på för att göra rätt.

2019-06-07

Få tips på hur du bygger ett säkert och praktiskt förråd för växtskyddsmedel. Saker du bör tänka på är att planera väl, förvara säkert samt att förebygga och förekomma risker.

2019-06-07

Finns att ladda ner som PDF. Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt. Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-07

Liten text om informationsmaterialet

2019-12-16 - 814 kB
Ladda hem

Fin film som man med fördel kan titta på

2019-12-16 - 639 MB